Radius Advocaten Antwerpen

Ereloon & kosten

erelonen

Het ereloon vergoedt de intellectuele prestaties die door ons worden geleverd. We streven een persoonlijke en kwaliteitsvolle aanpak na. Dat vergt tijd en werk. Het exacte ereloon volledig op voorhand bepalen is nagenoeg onmogelijk, gelet op de vele mogelijke evoluties in een dossier.

Bij de eerste contacten worden er met de cliënt altijd concrete afspraken gemaakt over de wijze van begroting van ereloon en kosten.

We hanteren doorgaans een uurtarief en in bijzondere omstandigheden het waardetarief.

Het standaard uurtarief bedraagt € 140,00 + 21% BTW, behoudens afwijking in functie van de complexiteit van de zaak, het spoedeisende karakter of de financiële inzet.

Wanneer van het basisuurtarief wordt afgeweken, worden de afspraken daarover bij de eerste bespreking met de cliënt gemaakt en/of in de eerste brief aan de cliënt bevestigd.

De kosten en het ereloon worden doorgaans trimestrieel aan de cliënt, behoudens andersluidende afspraak en onverminderd de mogelijkheid om in functie van de evolutie van het dossier bijkomende provisies te vragen of af te rekenen na elke fase van de procedure. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar op de zetel van het kantoor.

Voor elk dossier wordt een gedetailleerde timesheet bijgehouden die bij de factuur wordt gevoegd.

Indien het waardetarief wordt toegepast, zijn verschillende ereloonpercentages van toepassing, naar gelang de waarde van het geschil. Deze berekeningswijze wordt vooraf met de cliënt overeengekomen en in de eerste brief aan de cliënt bevestigd.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

kosten

We maken een onderscheid tussen kantoorkosten, verplaatsingen en specifieke kosten.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor secretariaat, gewone briefwisseling, verzendingen, fotokopies, telefoon, telefax, e-mail, informatica, bibliotheek, kleine verplaatsingen (minder dan 10km) enz. Deze kosten worden forfaitair begroot per getypte pagina en bedragen standaard € 11,00 + BTW per blad, behoudens andersluidende afspraak.

De verplaatsingen, andere dan de kleine verplaatsingen, worden per kilometer gefactureerd aan standaard € 0,60 per gereden kilometer.

De specifieke kosten zijn de kosten van de gerechtsdeurwaarders, griffiekosten, kosten van attesten enz.. Zij worden afzonderlijk door de cliënt betaald.

Radius Advocaten

Deken De Winterstraat 26
2600 Antwerpen
T: +32 3 450 89 20
info@radiuslaw.be


Onze vakgebieden