Radius Advocaten Antwerpen

Algemene voorwaarden

  1. De verhouding tussen de cliënt en alle advocaten van het advocatenkantoor Radius wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, waarvan alleen schriftelijk met wederzijdse toestemming kan worden afgeweken.
  2. De advocaten die verbonden zijn aan RADIUS ADVOCATEN zijn lid van de Orde van Advocaten Antwerpen. Deze balie is lid van de Orde van Vlaamse Balies. Informatie daarover, waaronder de reglementen, kunnen geraadpleegd worden op en balieantwerpen.be en www.advocaat.be.
  3. De cliënt kiest vrij de advocaat aan wie hij zijn dossier toevertrouwt. Enkel deze advocaat kan tegenover de cliënt enige aansprakelijkheid dragen. RADIUS ADVOCATEN verbindt er zich toe de door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid te behandelen. RADIUS ADVOCATEN neemt daarbij een middelen- of inspanningsverbintenis op zich. De aansprakelijkheid van de advocaten van RADIUS ADVOCATEN, zowel contractueel als buitencontractueel, is ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost beperkt tot het bedrag de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behoudens in geval van opzettelijke fout of fraude. De advocaten zijn daarvoor gedekt door de collectieve polis bij Amlin Insurance onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 met verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB. Deze dekking bedraagt maximaal € 2.500.000,00 (in sommige gevallen € 5.000.000,00) per schadegeval. De aansprakelijkheid van RADIUS ADVOCATEN kan nooit meer bedragen dan het verzekerde bedrag.
  4. De cliënt verbindt zich ertoe alle nodige gegevens en informatie te verschaffen, indien mogelijk gestaafd door bewijsstukken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie. Indien de cliënt deze gegevens niet verstrekt, heeft RADIUS ADVOCATEN het recht de juridische diensten te beëindigen en de reeds gemaakte kosten en prestaties aan de cliënt aan te rekenen.
  5. De erelonen voor de door RADIUS ADVOCATEN verstrekte juridische diensten worden aangerekend volgens de modaliteiten van de website onder het luik “honorarium en kosten”. De kosten en honoraria zijn exclusief 21% BTW. De erelonen worden in de regel berekend op basis van het uurtarief. In uitzonderlijke gevallen kan met de cliënt een waardetarief worden overeengekomen. Het uurtarief en de berekeningswijze van de kosten worden bij de eerste bespreking aan de cliënt meegedeeld en/of in de eerste brief aan de cliënt vermeld. Deze tarieven kunnen in de loop van de dienstverlening worden herzien. RADIUS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om bij aanvang van de prestaties een provisie voor de kosten en het ereloon te vragen. Zolang de provisienota niet is betaald, is RADIUS ADVOCATEN gerechtigd om de prestaties op te schorten. RADIUS ADVOCATEN zal haar kosten en prestaties nadien trimestrieel aan de cliënt facturen behoudens andersluidend akkoord. Elke kosten- en ereloonstaat zal vergezeld zijn van een gedetailleerd overzicht van de prestaties die in de betrokken periode werden geleverd. De kosten- en ereloonstaat is betaalbaar binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum. Elke betwisting dient eveneens binnen de termijn van 15 dagen schriftelijk te worden meegedeeld. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8 % per jaar, vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens is bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd.RADIUS ADVOCATEN is gerechtigd om van de bedragen die worden ontvangen voor rekening van de cliënt de openstaande bedragen af te houden die de cliënt aan RADIUS ADVOCATEN verschuldigd is. In dat geval wordt de cliënt daarvan vooraf schriftelijk verwittigd.
  6. Niettegenstaande RADIUS ADVOCATEN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen infecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan om de eigen computers en het eigen IT-systeem te beschermen. RADIUS ADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van haar elektronische communicaties.
  7. RADIUS ADVOCATEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten, cliëntenbeheer en boekhouding als gevolg van de uitvoering van de diensten die zij levert. RADIUS ADVOCATEN stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met de persoonsgegevens van de cliënt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar waarvoor hij zich kan richten tot de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ( +32 (0)2 274 48 00, Fax. +32 (0)2 274 48 35, E-mail: contact@apd-gba.ber). De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij bezorgt.
  8. De relatie tussen RADIUS ADVOCATEN en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd en de Vrederechter van het Kanton Kontich.
Radius Advocaten

Deken De Winterstraat 26
2600 Antwerpen
T: +32 3 450 89 20
info@radiuslaw.be


Onze vakgebieden